Obowiązek Informacyjny

 ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 PRZEZ SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ
 

Schronisko Dla Bezdomnych Zwierząt  w Dobrej realizuje liczne zadania wynikające z przepisów prawa. Przy wykonywaniu tych obowiązków  może dochodzić do przetwarzania danych osobowych m.in. mieszkańców gminy, osób które świadczą usługi na jego rzecz, interesantów Schroniska itp.  Może się zdarzyć, że zmuszeni jesteśmy pozyskiwać dane osobowe w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Dobra oraz Schronisko na podstawie obowiązujących przepisów prawa, wykonania zawartych umów lub podjęcia działań przed jej zawarciem. Takim zadaniem jest np.  przyjmowanie i leczenie bezdomnych zwierząt, poszukiwanie dla nich nowych domów i wydawanie zwierząt osobom chcącym zapewnić im opiekę.

Podstawami legalnego przetwarzania danych może być więc wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na organach Gminy. Przetwarzanie Państwa danych może być też niezbędne do wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej organom Gminy, a realizowanym przez nasze Schronisko. W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być realizowane tylko na podstawie wyrażonej zgody osoby, której dane dotyczą.

Podstawy legalnego przetwarzania danych zwykłych określone zostały w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) – dalej RODO.
 

W jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane?

Przetwarzanie danych osobowych ograniczamy do niezbędnego minimum koniecznego do satysfakcjonującego Państwa, zrealizowania założonego celu. Zapewniamy, że przetwarzamy tylko te dane, które są nam niezbędne do realizacji naszych obowiązków bądź Państwa wniosków czy realizacji zawartych umów. Są one przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, tj.:

 • rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych- RODO,
 • ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r., poz. 1781 tj. z późn. zm.).

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe?

Zapewniamy, że przy przetwarzaniu zgromadzonych danych osobowych Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, jako ich administrator, przestrzega normy wynikającej z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP, tj. nie pozyskuje, nie gromadzi i nie udostępnia innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Stosuje również z daleko posuniętą sumiennością wskazane w RODO zasady, m.in. przetwarzania danych w zgodności z prawem ( art. 5 ust. 1 lit. a RODO)  oraz  minimalizacji danych osobowych (art. 5 ust. 1 lit c RODO), zgodnie z którą dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane.

Nasze bazy danych z Państwa danymi osobowymi zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Pracownicy naszej Placówki zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych. Zobowiązani są do przestrzegania zasad dotyczących ochrony Państwa prywatności i poufności w zakresie przestrzegania zasad ochrony danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie
Informujemy, że nie zbieramy danych w sposób zautomatyzowany i nie  podlegają one  zautomatyzowanemu przetwarzaniu polegającemu na profilowaniu.

Szanowni Państwo,
Prosimy o zapoznanie się z  poniższymi informacjami – klauzulami informacyjnymi. Dowiedzą się z nich Państwo, kto przetwarza Państwa dane osobowe i w jakim celu, jakie przysługują Państwu  prawa oraz w jaki sposób z tych praw korzystać. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych lub wyznaczonym przez niego inspektorem ochrony danych Markiem Grąbczewskim, 
kontakt: inspektor@schronisko.dobraszczecinska.pl
 
Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o dostęp do informacji publicznej
Klauzula informacyjna dla Kontrahentów oraz innych Stron umów cywilnoprawnych

                                                                                         
Klauzula informacyjna ogólna
Obowiązek Informacyjny według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)


Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej  z siedzibą  w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych – jest nim Marek Grąbczewski kontakt: inspektor@schronisko.dobraszczecinska.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji   obowiązku prawnego wynikającego z ustaw:
 • o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 • nnych przepisów prawa niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych polegających między innymi na przeprowadzaniu procesów adopcyjnych zwierząt.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • wyrażonej zgody, np. w celu dokonania adopcji zwierząt,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. zapobiegania  bezdomności zwierząt (art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach),
 • gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie opieki nad zwierzętami, jednostki organizacyjne Gminy Dobra i inne organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.
 2.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa  trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany obowiązującej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej instrukcji kancelaryjnej.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym wynikającym z podstaw prawnych – wtedy jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, lub jest dobrowolne – jednak wtedy konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.