• DOBRA

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 • NOWE WARPNO

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 • KOŁBASKOWO

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 • POLICE

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Obowiązek Informacyjny

dodano: 2018-07-04 14:44:45

Załącznik nr 11

           

  Obowiązek Informacyjny

według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej Rozporządzeniem informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej  z siedzibą  w Dobrej, ul. Zwierzyniecka 1.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Marek Grąbczewski kontakt: inspektor@schronisko.dobraszczecinska.pl   
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji   obowiązku prawnego wynikającego z:
 1. ) ustaw: o samorządzie gminnym, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o ochronie zwierząt, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 2. ) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt,
 3. ) innych przepisów prawa niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych polegających między innymi na przeprowadzaniu procesów adopcyjnych zwierząt.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:                                                                                                               1.)  wyrażonej zgody, np. w celu dokonania adopcji zwierząt                                                                                                                 2. ) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoby, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na             żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy                                                                                                        3)    przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, np. zapobiegania                           bezdomności zwierząt (art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                         4)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy          publicznej powierzonej administratorowi.
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty z którymi Administrator współpracuje w zakresie opieki nad zwierzętami, jednostki organizacyjne Gminy Dobra i inne organy uprawnione do otrzymania danych osobowych na mocy przepisów powszechnie obowiązujących.
 6.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa  trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany obowiązującej w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej instrukcji kancelaryjnej.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto­wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na  podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza­nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z podstaw prawnych – jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, lub jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Katarzyna Hermanowicz                                                                                                                                                   Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

Wyszukiwarka


Dziś trafiłem

107/20

dodano: 2020-10-26 15:52:36

Opis:

w dniu 26.20.2020 z miejscowości police trafił taki pies, czeka na odbior przez wlasciciela 

więcej »

106/20

dodano: 2020-10-26 15:51:03

Opis:

w dniu 26.20.2020 z miejscowości police trafił taki pies, czeka na odbior przez wlasciciela 

więcej »

104/20

dodano: 2020-10-26 15:50:09

Opis:

Pilchowo, trafil miły mlody pies , czeka na odbior przez właściciela.

więcej »